Byplansjefen har etter delegasjon, gitt i medhold av Bodø kommunes delegasjonsreglement, behandlet påfølgende sak og fattet slikt vedtak: 

VEDTAK 
Byplansjefen vedtar å legge forslag til detaljreguleringsplan med plan-ID 2019002 Burøyveien 10 ut til høring og offentlig ettersyn. 

Planforslaget er vist på kart i målestokk 1:1000 i A3, merket Bodø kommune datert 19.09.2019 og i bestemmelser sist endret 02.10.2019, og planbeskrivelse datert 07.10.2019. 

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-11, jf. 12-10.

Dokumentene tilhørende plansaken er tilgjengelige på servicetorgene på Rådhuset, Stormen bibliotek og på www.bodo.kommune.no/arealplaner. 

Uttalelser/merknader til forslaget sendes skriftlig til Bodø kommune, Byplan, Postboks 319, 8001 Bodø eller til postmottak@bodo.kommune.no innen fristens utløp den 16.11.2019. 

Merknader til planforslaget merkes med referanse: 2018/15940.

 

Relevante dokumenter til saken finnes i menyen til høyre.