Leder for Byutvikling har etter delegasjon, gitt i medhold av Bodø kommunes delegasjonsreglement, behandlet påfølgende sak og fattet slikt vedtak: 

VEDTAK 

Leder for Byutvikling vedtar å legge forslag til detaljreguleringsplan med planid 2018008 B14 Oddan, Tverlandet, ut til høring og offentlig ettersyn. 

Planforslaget er vist på kart i målestokk 1:1000 i A3, merket Bodø kommune sist revidert 11.02.2020 og i bestemmelser sist endret 16.01.2020, og planbeskrivelse datert 16.01.2020. 

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-11, jf. 12-10.

 

Dokumentene tilhørende plansaken er tilgjengelige på servicetorgene på Rådhuset, Stormen bibliotek og i menyen til høyre. 

Uttalelser/merknader til forslaget sendes skriftlig til Bodø kommune, Byplan, Postboks 319, 8001 Bodø eller til postmottak@bodo.kommune.no innen fristens utløp den 04.04.2020. 

Merknader til planforslaget merkes med referanse: 2018/5631.