Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av boliger med tilhørende leke- og uteoppholdsareal, samt teknisk infrastruktur. Det legges til rette for utbygging av inntil 130 boenheter med en blanding av eneboliger, kjedehus og rekkehus samt noe flermannsbolig og lavblokk. Frist for uttalelse er 20.mars 2022.

Leder for Byutvikling har etter delegert myndighet vedtatt at forslag til detaljregulering for Bunesåsen, Tverlandet kan legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Forslagsstiller er Søstrene Lind AS, og plankonsulent er Norconsult AS.

Planforslaget er ute til høring og offentlig ettersyn på Servicetorget i Bodø Rådhus og Stormen Bibliotek. Plandokumentene finnes også på kommunens hjemmesider: www.bodo.kommune.no/planprosesser

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til saksbehandler: ingvild.gabrielsen@bodo.kommune.no tlf 75 55 53 44.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til Bodø Kommune, Byutvikling, Postboks 319, 8001 Bodø, eller til postmottak@bodo.kommune.no merket sak 2017/19699. Høringsfristen er 20.mars 2022