Arva søker om anleggskonsesjon for ny 132 kV kraftledning mellom Saltstraumen transformatorstasjon og Sundsfjord transformatorstasjon. Ledningen er omtrent 40 km lang. Bakgrunnen for søknaden er at dagens ledning på strekningen er i dårlig stand og har begrenset restlevetid. Arva søker også om å rive dagens ledning etter at den nye kraftledningen er bygd.

I store deler av den omsøkte ledningstraseen vil den nye ledningen følge eksisterende ledning, men på deler av strekningen er det søkt om flere alternativer. Dette er tilfellet blant annet på Steinsøya og Valnes, samt mellom Valnesvatnet og Kjelling transformatorstasjon. De ulike alternativene fører til inngrep og beslag, men vil ha noe ulik påvirkning for ulike fagtema som beskrives i søknad. Arva søker også om å få bygge nye adkomstveier til de ulike ledningstraseene.

Arva søker om konsesjon i medhold av energiloven. Konsekvensutredningen er utarbeidet i medhold av reglene i plan- og bygningslovens kap. 14 med forskrifter, og utredningsprogram fastsatt av NVE. Arva søker også om ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene etter ekspropriasjonsloven. Samtidig søker de om forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og rettigheter kan tas i bruk før skjønn er avholdt. Grunn- og rettighetshavere som blir berørt av ekspropriasjonssøknaden, kan finne relevant informasjon om hva det innebærer på www.nve.no/grunneierinfo.

Tiltaket har tidligere vært omsøkt i forbindelse med Arvas søknad om ny 132 kV ledning fra Hopen transformatorstasjon til Sundsfjord transformatorstasjon. Det ble i 2019 gitt konsesjon til nye Kjelling transformatorstasjon, og i 2021 til ledning mellom Hopen og Saltstraumen, samt bygging av Saltstraumen transformatorstasjon. Traseen som Arva nå søker om mellom Saltstraumen og Sundsfjord, er noe justert fra tidligere søknad.

Invitasjon til møte

NVE holder også offentlig møte onsdag 24. mai, kl. 19.00. Møtet finner sted på Nygårdsjøen oppvekstsenter. Adressen er Nygårdsveien 59, 8120 Nygårdsjøen.

Høringsuttalelser

I forbindelse med NVEs høring av konsesjonssøknaden og konsekvensutredningen ønsker vi innspill på bl.a. følgende:

  • Hva mener dere om Arvas planer?
  • Er konsekvensene godt nok utredet?
  • Forslag til justeringer av planene for å redusere eventuelle negative virkninger av tiltaket.

 

Dere kan sende uttalelse på en av følgende måter:

  • via skjema for uttalelser, som dere finner på våre internettsider.
  • via e-post til uttalelse@nve.no (merk e-post med «Høringsuttalelse» og saksnummer 202213361 i emnefeltet, og oppgi navn og/eller organisasjonsnummer i innledningen).
  • via brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO

Fristen for å sende uttalelser til NVE er 16. juni 2023.

Hele søknaden med konsekvensutredning er tilgjengelig på NVEs internettsider www.nve.no/4797/A