Leder Byutvikling har etter delegasjon, gitt i medhold av Bodø kommunes delegasjonsreglement, behandlet påfølgende sak og fattet slikt vedtak:

 

VEDTAK

Leder Byutvikling vedtar å legge forslag til endring etter forenklet prosess av detaljregulering for Jensvolldalen, PlanID 201415, ut til begrenset høring. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14.

Dokumentene tilhørende plansaken er tilgjengelig på kommunens nettside: www.bodo.kommune.no/arealplaner

Uttalelser/merknader merkes saksnummer 2020/8330 og sendes: Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø eller postmottak@bodo.kommune.no. Frist for innsending av uttalelser/merknader til plansaken er satt til 18.12.2020