Endringssøknaden er utarbeidet av Norconsult AS har på vegne av Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Byutvikling vurderer at endringene ikke tilsidesetter hovedhensikten med planen, og at endringene kan behandles innenfor rammene av pbl. §12-14, en forenklet prosess med høring av berørte parter og vedtak i plan- og miljøutvalget.

Dokumentene tilhørende plansaken er tilgjengelig i menyen til høyre (nederst dersom du leser dette på mobil). 

Uttalelser/merknader merkes saksnummer 2021/5147 og sendes: Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø eller postmottak@bodo.kommune.no. Frist for innsending av uttalelser/merknader til plansaken er satt til 11. mai 2022