Vedtak

Bystyret vedtar å fastsette planprogram for kommuneplanens arealdel 2022 – 2034, datert 14.02.2021.

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 11-13

Bodø skal være en by for alle. Den kraftige prisveksten på boliger bidrar til økt ulikhet og hever terskelen for å komme inn på boligmarkedet. I arbeidet med ny arealdel skal det vurderes hvorvidt, og eventuelt på hvilken måte, kommunen kan bidra til sosial boligbygging ved å stille krav i reguleringsplaner.

 

Planprogrammet er nettopp det - et program for planarbeidet. I planprogrammet finner du informasjon om hva målet med rulleringen er, hva som legges til grunn for arbeidet, hvordan prosessen bygges opp, hva vi vil ha fokus på i arbeidet og hvordan medvirkningen skal foregå.

Planprogrammet er tilgjengelig i menyen til høyre (under dersom du leser dette på liten skjerm)

Fastsettelse av planprogram er et prosessuelt vedtak og kan ikke påklages.