Leder Byutvikling har etter delegasjon, gitt i medhold av Bodø kommunes delegasjonsreglement, behandlet denne saken og fattet slikt vedtak:

"Leder Byutvikling fastsetter planprogram for forslag til detaljregulering for Buggegården, Bankgata 24, sist datert 12.07.2023. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-9 og Forskrift om konsekvensutredninger § 16."

Fastsettelse av planprogram er et prosessuelt vedtak og kan ikke påklages.

Dokumenter er tilgjengelig i menyen til høyre.