Leder for Byutvikling har etter delegasjon, gitt i medhold av Bodø kommunes delegasjonsreglement fattet følgende vedtak:

Leder Byutvikling vedtar å legge forslag til endring av «reguleringsplan for B14 Oddan, Tverlandet» ut til begrenset høring. Vedtaket fattes i henhold til plan – og bygningslovens § 12 – 14.

Norconsult AS har på vegne av Gunvald Johansen Handel AS sendt inn søknad om å endre reguleringsplan for B14 Oddan, Tverlandet, plan ID 2018008. Sistnevnte representerer flere utbyggere innenfor planområdet. Bakgrunnen for ønsket om endring av reguleringsplanen er tredelt:

  • Endring av arealformål i kommuneplanens arealdel fra boligformål til LNFR gjør at det ikke lenger er behov for å tilrettelegge for gjennomgangstrafikk for kjørende og myke trafikanter til sørsiden av planområdet.
  • Tiltakshaver ønsker å øke fleksibiliteten i planen ved å fjerne tomtegrenser og forenkle byggegrenser, samt åpne for flere (og justerbare) atkomster til boligområdene.
  • Oppretting av feil og mangler i gjeldende plan, der flere feil kommer av unøyaktigheter ved tegning av plankart. De største endringene er innregulering av fortau langs o_SKV2 og gang- og sykkelvei til gapsletta, i tråd med rekkefølgebestemmelse i gjeldende plan.

Byutvikling vurderer endringene som positive; planen tilpasses endringer i kommuneplanens arealdel, krav til infrastruktur i gjeldende bestemmelser tydeliggjøres ved at de tegnes inn i plankart, og planen gjøres mer fleksibel - uten at det gis rom før økning i antall boenheter. De omsøkte endringene går ikke utover hovedrammene i gjeldende plan, og berører ikke viktige natur og friluftsområder. Byutvikling vurderer derfor at endringene kan behandles innenfor rammene av en enklere prosess og kan sendes på begrenset høring i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14.

Endringene er nærmere redegjort for i saksfremlegg og i søknad om reguleringsendring.

Uttalelser/merknader merkes saksnummer 2023/709 og sendes: Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø eller postmottak@bodo.kommune.no

Frist for innsending av uttalelser/merknader til plansaken er satt til 28.04.2023.

Dokumentene tilhørende plansaken er tilgjengelig i menyen til høyre. Ved bruk av mindre skjerm, som smarttelefon ligger menyen under.