Plan- og miljøutvalget har i møte den 16.10.2019 vedtatt at bruløsning til Store Kjerringøy skal utredes nærmere og eventuelt inngå i planforslaget. Planendringen ble forelagt berørte parter for uttalelse i brev datert 14.11.2019. Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland og Nordlandsmuseet har i høringssvar påpekt at tiltaket vil være uheldig i forhold til handelsstedet og at hensynet til landskap og strandsone og kan bli negativt berørt. 
Bodø kommune tar innspillene til etterretning og foreslår en mindre endring av planen for å tilrettelegge bedre for Kjerringøy båtforening som har behov for sikring av havna mot sørvest. 
Båtforeningen foreslår en løsning som kombinerer ny brygge med en overgang fra denne til Store Kjerringøy. En slik overgang må utformes slik at det vil være mulig for mindre båter å passere gjennom sundet.
 Illustrasjonen viser ny brygge med overgang til Store Kjerringøy

Illustrasjonen viser ny brygge med overgang til Store Kjerringøy.

Tiltaket medfører en mindre utvidelse av havna mot sørvest. Avstanden til handelstedet blir ca. 164 m. 
Bodø kommune har vurdert forslaget og kommet frem til at det kan legges til rette for tiltakene i områdeplan for Kjerringøy sentrum. I vurderingen er det vektlagt de store fordelene med tilrettelegging for flere fritidsbåter og bruk av store Kjerringøy som rekreasjonsområde. 

Tiltakene vil i mindre grad endre landskapet i strandsonen og landskapsbildet sett fra handelstedet. Avstanden fra det utvidete havneområde til museets eiendom vil bli ca.160 m noe som Bodø kommune vurderer som en tilfredsstillende buffer mellom handelstedet og de foreslåtte landskapsendringer. Overgangen skal utformes slik at den kan fjernes ved behov for å åpne sundet inn til handelstedet.
Området er vurdert i forhold til naturmangfold uten at det er funnet viktige naturforekomster eller dyreliv som vil bli berørt av inngrepene. Tiltaket vil ikke medføre forringelse av bløtbunnsområde fordi at området er fjernet ved mudring ca. 1984. NVE Atlas viser ikke aktsomhetsområder for naturfare i området.
 

Ny parkerinsplassDet tilrettelegges også for utvidet parkering på enden av Kaiveien for å tilrettelegge for parkering tilknyttet havna og friområdet. (SPA)

Uttalelser/merknader til forslaget sendes skriftlig til Bodø kommune, Byutvikling, Postboks 319, 8001 Bodø eller til postmottak@bodo.kommune.no innen fristens utløp den 28.9.2020.
Merknader til planforslaget merkes med referanse: 2018/16182