Leder Byutvikling har etter delegasjon, gitt i medhold av Bodø kommunes delegasjonsreglement, behandlet påfølgende sak og fattet slikt vedtak:

VEDTAK:

Leder Byutvikling vedtar å legge forslag til endring av Reguleringsplan for Nerbyen, kvartalene 21, 22, 24 og 25 ut til begrenset høring. Vedtaket fattes i henhold til plan – og bygningslovens § 12 – 14.

Uttalelser/merknader merkes saksnummer 2021/9509 og sendes: Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø eller postmottak@bodo.kommune.no. Frist for innsending av uttalelser/merknader til plansaken er satt til 31.12.2021