Bodø kommune har mottatt søknad om endring av del av Mølnbakken, planID 2018004. Søknaden er sendt inn av Gnist Arkitekter AS på vegne av Gjerdhaugen Utvikling AS.

Detaljregulering av del av Mølnbakken ble vedtatt av Bystyret i sak PS 66/19 den 09.05.2019 sluttbehandling av reguleringsplan for Mølnbakken. Plan- og miljøutvalget vedtok i sak PS17/23 sluttbehandling av reguleringsendring for del av Mølnbakken, Tverlandet.

I forbindelse med oppstart av utbyggingsavtale med Bodø kommune har det fremkommet opplysninger som kan være avgjørende for å realisere prosjektet. Endringene som foreslås bidrar til å gjøre planen mer entydig og bygge opp om intensjonen til prosjektet og ønsker fra kommunen. Videre har Kommunal- og Distriktsdepartementet kommet med uttalelse om henvisninger i planverk som også tas inn som endringer i bestemmelser.

Endringene for vei består i all hovedsak i å opprettholde eksisterende status for vei. Gangvei/sti er tydeligere beskrevet i planbestemmelsene. Fortau som inngår i planen opprettholder sin status og tilknytning til utbygging av prosjektet.

De foreslåtte endringene i bestemmelser og plankart vil tydeliggjør ansvarsforholdet mellom det offentlige og det private samtidig som oppdatering av bestemmelser tydeliggjør ansvar, krav og plikter.

Det er ingen utvidelse av planområdet, ingen endringer i rammer, byggehøyder avstandskrav eller utnyttelsesgrad, Endringer presiserer hva som menes i planen og hvem som skal eie hva.

Uttalelser merkes med saksnummer 202474290 og sendes: Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø eller postmottak@bodo.kommune.no.

Frist for innsending av uttalelser/merknader er satt til 22. juli 2024.