Leder Byutvikling har etter delegasjon, gitt i samsvar med Bodø kommunes delegasjonsreglement, fattet vedtak om å sende forslag til endring av reguleringsplan for hydrogenanlegg på Langstranda ut på begrenset høring. 

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, andre og tredje ledd.

Vedtak

«Leder Byutvikling vedtar å sende forslag til endring av reguleringsplan for hydrogenanlegg på Langstranda ut på begrenset høring.»

Bakkgrunn og hensikt

Etter at reguleringsplanen ble vedtatt i Bodø bystyre den 16. juni 2021, har det vært arbeidet videre med planen med etablering av hydrogenanlegg på Langstranda. I arbeidet er det avdekket behov for følgende endringer:

  • Endringer i formålsgrensene mellom delfeltene BI1 og BI2 og BI1 og BI3
  • Endringer i de vedtatte hensynssonene knytte til brann- og eksplosjonsfare grunnet oppdatert kvantitativ risikoanalyse (QRA)
  • Tydeliggjøring av byggegrense mot sjø

 

Hensikten med planendringen er å hjemle endringer iht. ovenstående punkter. Frist for å uttale seg til saken er 19. april 2024.

Eventuelle merknader sendes til bodø kommune, Byutvikling, postboks 319, 8001 eller til postmottak@bodo.kommune.no.

Relevante dokumenter finnes imenyen til høyre. Under ved brul av smarttelfon o. l..