I forbindelse med kommunedelplan for ny bydel har Statens Vegvesen i samarbeid med Bodø kommune startet planlegging av atkomstvei til ny lufthavn. Atkomstveien skal være klar til bruk når lufthavna åpner i 2024-2026.

Vegvesenet og kommunen ønsker å informere om at arbeidet med alternativvurdering for atkomst til ny lufthavn er startet. Alternativvurderingen er tett knyttet opp mot arbeidet som gjennomføres rundt konseptvalgutredningen for transport. Alternativvurdering gjennomføres også parallelt med kommunedelplan for ny bydel og områdeplan for ny lufthavn, og sees i sammenheng med disse planene. Når alternativvurderingen er gjennomført vil det bli startet detaljregulering. Dette brevet sendes aktuelle myndigheter. Informasjonen legges også ut på kommunes hjemmeside og annonseres i avisa.


Alternativvurdering for atkomst til ny lufthavn
Statens Vegvesen og Bodø kommune skal i første omgang gjennomføre en overordnet vurdering av alternative traséer for ny atkomst. I alternativvurderingen vil det vurderes om og i hvilken grad eksisterende infrastruktur kan benyttes, og hvor atkomsten skal etableres i forhold til eksisterende rullebane. Det vil bli vurdert alternativer sør, nord og tett inntil dagens rullebane.

For de ulike alternativene skal det gjøres en vurdering av fordeler og ulemper. Aktuelle tema er:

 • Fremkommelighet for ulike trafikantgrupper, inkl. gående og syklende
 • Muligheter for et godt og effektiv kollektivsystem
 • Barrierevirkning og betydning for utvikling av den nye bydelen i ulike scenarier
 • Kulturminner og naturmangfold
 • Grønnstruktur og landskap
 • Kobling mot eksisterende veinett.
 • Muligheter for endring/utvidelser, eks. dersom jernbane og/eller havn skal etableres.
 • Etablering av vann og avløp
 • Klima og, eks. vind
 • Støy
 • Drift av eksisterende lufthavn i en anleggsfase
 • Økonomi

Lista er ikke uttømmende.

Premisser for valg av atkomstvei
I reguleringsbestemmelsene for områderegulering av ny lufthavn Bodø sier punkt 5.2.5 at det skal foreligge plan for atkomst til lufthavna og øvrige nødvendige tilkoblinger før igangsettelses-tillatelse for byggingen kan gis. Atkomst til lufthavner skal ha riksveistandard, og trafikkmengden inn til Bodø lufthavn resulterer i at den vil bygges med ett kjørefelt i hver retning. Veien skal imøtekomme behovene til brukere av lufthavna og skal sikre god fremkommelighet for alle trafikantgrupper. Det skal i tillegg legges til rette for et godt og effektivt kollektivsystem.

Atkomsten skal se på mulighetene for tilrettelegging for tungtransport for påkobling mot havn. Arbeidet vil ha direkte kobling mot konseptvalgutredningen for transport der etableringen av havn og jernbane skal utredes. Planen skal se på mulighetene for å sikre sømløse overganger mellom lufthavn, havn, jernbane og vei både for passasjerer og gods.

Lufthavn og atkomstvei vil være noe av det første som etableres i den nye bydelen. Det er dermed en viktig premiss at veien ikke utgjør en barriere for videre byutvikling. I tillegg skal veien kobles til eksisterende infrastruktur samt ny infrastruktur som vil etableres i området. Det skal også tas hensyn til landskap, grønnstruktur, naturmangfold og kulturminner.

Det vil være vesentlig å se på løsninger som opprettholder drift av eksisterende lufthavn helt fram til ny lufthavn er etablert.


Prosess
Den formelle planprosessen startes opp når arbeid med detaljregulering starter. Det vil da gjennomføres en bred prosess med flere muligheter for medvirkning, jf. plan- og bygningsloven.

Alternativvurderingen vil gjennomføres høsten 2019 og skal resultere i valg av trase for atkomst til ny lufthavn. Oppstart av detaljregulering for traseen er planlagt tidlig i 2020.

Det er mulig å komme med innspill til de ulike alternativene samt tema som bør vurderes. Innspill sendes til postmottak@bodo.kommune.no innen 24. august 2019.

Kontaktpersoner i Bodø kommune er Ingrid Nøren, ingrid.noren@bodo.kommune.no og Ingvild Gabrielsen, ingvild.gabrielsen@bodo.kommune.no