Enkelte idrettsanlegg generer dessverre støy. Eksempler på dette er skytebaner, ballbinger, fotballbaner og skateanlegg. Nyanlegg må vurderes særskilt opp mot de støyforurensninger som de kan medføre, inkl. behovet for avbøtende tiltak. Dette gjelder også kunstig belysning av idrettsanlegg, friluftsområder og turløyper.

Fyllmateriale i kunstgressbaner er en viktig kilde til mikroplast på avveie. Bevisst innplassering av nyanlegg og gode driftsrutiner er viktige tiltak for å hindre avgang av gummigranulat til omgivelsene. Ny forskrift fra januar 2019 vil stille krav til dette.

For Bodø kommunes del har temaet vært behandlet i en egen bystyresak i januar 2017, med påfølgende tiltak på drift. Rutiner for deponering av snø ved vinterbrøyting av baner er særlig viktig, og stiller bl.a. krav til utstyr og egnet areal for snølagring i nærheten av banene. Videre er type fyllmateriale en viktig faktor. Ved framtidig rehabilitering av etablerte kunstgressbaner skal det benyttes mer miljøvennlig fyllmateriale, det samme gjelder eventuelle nye baner.