Videreutvikle satsningen på idrett og friluftsliv i tråd med prioritert forslag til handlingsprogram for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Dette skjer gjennom årlig behandling av handlingsprogrammet i bystyret.