Svømmehaller

Norges Svømmeforbund anbefaler 1 stk. 25 meters basseng per 10 000 innbyggere. Bodø har 2 slike basseng; Tverlandet med fire baner og Bodin bad på Mørkved med seks baner, begge med rehabiliteringsbehov. I tillegg har vi Nordlandsbadets badeland og mindre skolebasseng.

Bassenget på Tverlandet er vedtatt skal rehabiliteres i perioden. Bodø kommune skal gå i dialog med Nordland fylkeskommune om rehabilitering av Bodin bad, samt vurdering av videre driftsform.

Bykjernen i sentrum bør ha tilbud om et 25 meters basseng. Det anbefales at Bodø Spektrums initiativ til å bygge i tilknytning til Nordlandsbadet prioriteres og utredes nærmere.

Et eventuelt 50 meters basseng bør legges sentrumsnært, i nærheten av flesteparten av innbyggerne og nær offentlig infrastruktur. I inneværende periode vurderes dette som for kostbart og lite aktuelt. I framtiden kan et slikt prosjekt vurderes i «Ny By».

Svømmehall- og bassengstrukturen i kommunen bør utredes nærmere før beslutning. Her bør også de mindre skolebassengene inngå i vurderingene.

Fotballstadion

Aspmyra stadion er hovedanlegget for fotball i Bodø. Det meste av bygningsmassene innenfor stadionområdet eies likevel av private. FK Bodø/Glimt er stor leietaker og største bruker.

I tillegg noe aldersbestemt breddefotball. Nåværende og framtidige behov for Aspmyra stadion, som kommunens hovedanlegg for fotball bør ivaretas i et perspektiv på minst tretti år.

Fotballhall

Fotballklubbene i Bodø ønsker en fotballhall til, primært på Mørkvedlia. I tillegg har bystyret vedtatt utredning av mulig fotballhall på Tverlandet, det ble gjort høsten 2018. Kapasiteten på utendørs kunstgressbaner vurderes som god store deler av året. Investering og drift av eventuell ny fotballhall bør løses av klubbene selv. Bodø kommune kan være behjelpelig med å se på tomteløsning.

Ishall

I Bodø er det betydelig egenorganisert interesse for is- og skøyteaktiviteter, når det har vært naturgitte forhold for det. Ishall anses som viktig å realisere i planperioden. Særlig med tanke på barn, unge og breddeaktivitet vinterstid. Per i dag er det svært varierende og til dels manglende fasiliteter for isaktivitet. Det foreslås å prioritere realisering av en enkel treningshall med underkjøling i planperioden. Plassering vurderes nærmere.

Skyting

Landsskytterstevnet skal arrangeres på Bestemorenga i 2021. Behovet for oppgraderinger på Bestemorenga og kommunens arealer er kartlagt.

Friidrett

Friidrettsbanen på Mørkvedlia foreslås prioritert med å rehabilitere indre bane samt remerking. Det foreslås ikke å prioritere friidrettshall i denne perioden.

Alpinanlegg

Misvær IL har rehabilitert og oppgradert Vestvatn alpinanlegg. Det er utfordringer mht. daglig drift og økonomi som må løses på forholdsvis kort sikt. 

Bodø skiklubb Alpinor har i 2018 hatt stabil drift i sentrumsnære Skarmoen alpinanlegg. Ønsker å utvide bakken fra dagens 250 meter til 900 meters lengde. Bodø kommunes involvering i Skarmoen er politisk vedtatt.