Utforming av statens politikk på området er nedfelt gjennom tre departement:

 • Kulturdepartementet (KUD) som har ansvar for politikkutforming på idrettsområdet.
 • Klima- og miljødepartementet (KLD) har ansvar for utformingen av statens friluftspolitikk.
 • Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har ansvar for politikkutforming av statens helsefremmende og forebyggende arbeid.

Mål og rammer for den statlige politikken blir formidlet gjennom ulike meldinger, retningslinjer, rundskriv, bestemmelser for tilskuddsordninger mv.

Følgende har særlig relevans:

Stortingsmelding nr.26 (2011-2012) «Den norske idrettsmodellen» - Kulturdepartementet

 • Målgruppe: Barn og ungdom, personer med nedsatt funksjonsevne og inaktive.
 • Økt satsning på anlegg for idrett og egenorganisert fysisk aktivitet, herunder friluftsliv.
 • Særskilt satsning på idrettsanlegg i storbyer og pressområder.
 • Kravet om en kommunal plan for idrett og friluftsliv videreføres.

Stortingsmelding nr. 18 (2015-2016) «Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet» - Klima- og miljødepartementet

 • Målsettingen er at alle skal kunne utøve friluftsliv i hverdagen. Tilrettelegging av områder og ferdselsårer er et viktig virkemiddel for å gjennomføre dette. God tilrettelegging i nærmiljøet gjør det attraktivt å drive med friluftsliv.
 • Allemannsretten opprettholdes og styrkes som et fundament for friluftslivet.
 • Ellers er det bl.a. pekt på behovet for å styrke arbeidet med motivasjon og stimulering til friluftsliv for barn, unge og barnefamilier.

Stortingsmelding nr.34 (2012-2013) «Folkehelsemeldingen – God helse – felles ansvar» - Helse- og omsorgsdepartementet

 • Et mer helsefremmende samfunn.
 • Kunnskapsbasert folkehelsearbeid.
 • Ulike virkemidler, eks. kampanjer som «30 minutter om dagen».