Kommuneplanen

Arealdelen legger juridiske føringer for arealbruken i kommunen, er under revisjon og har vært på høring rundt årsskiftet 2017/2018.

Planen skal vedtas for planperioden 2018-2030, og har som motto: Bodø – kompakt og grønn utvikling.

Samfunnsdelen, som er kommuneplanens strategiske del, er under revisjon og skal vedtas for perioden 2018-2030. Gjeldende visjon er «Bodø 2030 – Attraktiv hovedstad i nord».

Planen gir retninger og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv.

Grønnstrukturplanen 

Planen ble revidert og vedtatt i 2017, og er en tematisk kommunedelplan til arealplanen. Hensikten med grønnstrukturplanen er å bevare og videreutvikle byens grønnstruktur innenfor byutviklingsområdet i en situasjon med forventet befolkningsvekst og fortetting.

Planen legger føringer for sikring av en grønnstruktur av parker, skolegårder, lekeplasser, annet uteoppholdsareal, natur- og friområder og grønne korridorer innenfor byutviklingsområdet gjennom krav til utarbeidelse av ulike handlingsplaner, slik som sti- og løypeplan og parkplan.

Folkehelse – «Handlingsplan for trivsel og gode levekår 2018-2021»

Planen har fem målområder, der ett av disse er «Lavterskel aktivitetstilbud i bo- og nærmiljø».

  • Mål: det skal tilrettelegges for en sosial og fysisk aktiv hverdag for alle i et nærmiljø.
  • Strategi: økt tilgang til sosiale møteplasser og åpne anlegg der folk bor.

Økonomiplanen

Kommunens økonomiplan vedtas for fire år av gangen, med årlig rullering. Ulike tiltak som vedtas i øvrige kommunale planer må forankres i økonomiplanen for å kunne gjennomføres.