Idretts- og friluftsanleggene i Bodø representerer store verdier. De skal ivaretas, være tidsriktige og oppgraderes fortløpende til dagens funksjonskrav.

I følge Kommunal rapport 2017 var Bodø kommunes netto driftsutgifter til idrett og idrettsanlegg kr 604,- per innbygger. Gjennomsnittet for landet var kr 706,- i driftsutgifter per innbygger, mens de ti største kommunene i Norge hadde netto driftsutgifter kr 881,- per innbygger. Dette synliggjør at Bodø kommune har betydelig lavere driftsutgifter enn sammenlignbare kommuner. Hvorfor det er slik, og hvilke konsekvenser det gir, bør undersøkes nærmere.

Drift og rehabilitering

Kommunens viktigste utfordring er å sørge for at eksisterende anlegg er i en slik stand at de fungerer etter formålet. Det er derfor viktig å følge opp rehabiliteringsplaner med nødvendige midler. Ivaretakelse og rehabilitering av eksisterende anlegg for idretts- og friluftsaktivitet kommer fort i skyggen av planlegging og bygging av nye anlegg. For å opprettholde god bruksmessig kvalitet, sikkerhet og levetid, er det viktig å gjennomføre forebyggende og verdibevarende vedlikehold og rehabilitering.

Drift og vedlikehold av utendørs kommunale idrettsanlegg og friluftsområder utføres hovedsakelig av Teknisk avdeling. I tillegg yter kommunen tilskudd til en rekke lag og foreninger som utfører driftsoppgaver på egne og kommunale idretts- og friluftslivsanlegg. Midler til daglig drift av anleggene prioriteres, herunder garantiforpliktelser ved nye anlegg og sikkerhet.

Flere anlegg, økt aktivitet, lengre sesonger og høyere krav fra publikum medfører behov for høyere driftsintensitet.

En del av anleggene, særlig idrettsanleggene, begynner å få et betydelig etterslep i forhold til rehabilitering og oppgradering. I noen tilfeller kan man gi et bedre og mer omfattende treningstilbud til flere uten å båndlegge nytt areal. Det bør utarbeides tilstandsanalyser på hvert enkelt anlegg som synliggjør rehabiliteringsbehov med kostnadsoverslag.

Med økt anleggsmasse, driftskompleksitet, krav om effektivisering av driften og god kvalitet i anleggene, må også andre driftsløsninger vurderes.