Det er viktig at det er arenaer for de største idrettene i alle bydelene. Flerbrukshaller, kunstgressbaner, turløyper og nærmiljøanlegg ivaretar behovene for de fleste idrettsgrenene og skolene. For kommunen er det viktig å se alle anleggene under ett når det gjelder bruk og utnyttelse. Imidlertid er nærhet til anlegg viktig for jevnlig bruk. Nærhet til anlegg skaper tilhørighet i eget boområde og er samtidig viktige sosiale arenaer spesielt for barn og unge. Når anleggene etableres sammen med skole og barnehage skapes et enda større «eierforhold» til anleggene og de får høy bruksfrekvens.

Langsiktig utfordring for idrettens del ved slike løsninger, kan være mangel på utvidelses-muligheter og at særlig deler av utendørsanlegg kan stå i fare for å bli bygd ned hvis skole har behov for utvidelsesmuligheter. Dette bør unngås.

Generelt er det knapphet på areal i sentrumsområdene, fra Mørkved til Løpsmark.

I Rønvik skolekrets utredes flerbrukshall etter at bygging av ny videregående skole er skrinlagt. På Tverlandet kommer ny skole med tilhørende utendørs nærmiljøanlegg og liten flerbrukshall, i tillegg rehabiliteres nåværende basseng.

Bydelen Alstad, Bodøsjøen og Grønnåsen har 29,1 %. andel barn/ungdom fra 0-19 år. Det er høyest andel i kommunen. Her burde det vært flerbrukshall og kunstgress 11’er fotballbane. Dette er vurdert ut fra antall barn/unge og aktivitetsnivå. Muligheten vurderes i sammenheng med skoleutvidelser i bydelen. Utvikling av bydelen fra Mørkvedbukta til Bodøsjøen vil innebære behov for nye idrettsanlegg.

De nye og små kunstgressløkkene ved Rønvik og Saltvern skoler er gode eksempler på anlegg som alle grunnskolene burde hatt i gangavstand. Muligheten til å islegge løkkene vinters tid bør det legges til rette for, og driften bør i større grad kunne gjøres av frivilligheten. Aspmyra Stadion planlegger å skifte sitt kunstgress omkring 2022. I den forbindelse bør det vurderes gjenbruk og satt av midler til en egen «skolekunstgressløkkepakke». Spesielt nevnes distriktskolene på Misvær, Skaug og Kjerringøy, men også flere sentrumsskoler.