Bodø er en by i vekst. Dette bidrar til økt behov for arealer til bolig, næring, infrastruktur og fysisk aktivitet. Fortettingen i sentrum og i bydelene rundt øker presset på bruk av arealene.

Det er en utfordring å bevare og utvikle viktige arealer for idrett og friluftsliv, spesielt med tanke på lek og rekreasjon der folk bor. Gode og trygge forbindelseslinjer og sti- og løypenett må sikres sammen med arealer for idrett og friluftsliv.

Idrettsanlegg er i stor grad arealkrevende og betinger langsiktig planlegging. Større spesialanlegg, for eksempel ishall eller svømmehall, må vurderes særskilt i forhold til plassering. I Bodø vil slike anlegg være bydelsovergripende i sin funksjon. Spesialanlegg vil vanligvis måtte gi reiseavstand for mange.

Bruksmessig er det likevel gunstig med flere anlegg i nærheten av hverandre og ved utdannings-institusjoner, dette pga. det sosiale samspillet som skapes blant brukere/trenere, høy bruk, drift, lett tilgjengelighet offentlig transport mm. For flere områder, for eksempel Mørkvedlia, Bankgata, Tverlandet, Bodø Spektrum, Aspmyra og Stordalen, kan det være hensiktsmessig å utarbeid egne områdeplaner for å se tilgjengelig areal og alle behov og ønsker i sammenheng.

Videre er det viktig at kommuneplanens arealdel ivaretar tilstrekkelig med arealer til formålet i et langsiktig perspektiv. På sikt vil større arealkrevende idrettsanlegg, som er vanskelig å finne plassering til i dag, kunne løses etter flytting av flyplassen.