Over år har bare det mest nødvendige vedlikeholdet vært gjennomført, og det er ikke investert i aktivitetsfremmende tiltak. Til sammen har det blitt et betydelig etterslep. Fylkesmannen påpekte i forbindelse med forrige revidering av «Forvaltningsplan for statlig sikrede friluftsområder» at ambisjonene for de enkelte områdene kunne vært større. Dette gjelder også de mest brukte friluftsområdene i kommunen.

Bydelsoversikten viser at områdene på kort sikt har behov for generell kvalitetsheving. Standardutrustning, - bord & benker, søppelbokser og toaletter m.m., har behov for enkel oppgradering eller utskiftning. Hvis flere brukergrupper skal gis tilgang, må det i tillegg gjøres mindre utbedringer mange steder.

I de fleste friluftsområdene går langsiktige behov i retning av større oppgraderinger av standardutrustningen og tiltak for mer variert aktivitet. Asfaltering av veier og parkeringsplasser, flere og mer tidsriktige toaletter m.m. er eksempler på dette. Dette vil gi høyere kvalitet og redusere vedlikeholdsbehovet. Noen friluftsområder bør særskilt oppgraderes og gjøres enda mer attraktive for fysisk aktivitet og naturopplevelse.

Det er i dag få tiltak spesifikt rettet mot friluftsaktivitet i sjø og vann i Bodøområdet. Eksempler på tiltak kan være kano- og kajakkutsett, naust/bu for oppbevaring av utstyr og parkeringsmuligheter ved viktige utfartssteder. Slike tiltak kan være med på å øke aktivitetsnivået og senke terskelen for “blått” friluftsliv.

I kommunen er det få områder som er spesielt tilrettelagt for brukere med nedsatt funksjonsevne. Bedring av tilgang til friluftsområdene, baderampe for rullestolbrukere eller universelt utformet gapahuk med grillplass er tiltak som kommer flere brukergrupper til gode.

Bodø kommune har en rekke bruer i som i utgangspunktet bare tjener frilufts- og rekreasjonsformål. Flere av disse har større rehabiliteringsbehov, bl.a. Vasshauet bru ved Valnesvatnet og Høglia bru ved Børvatnet. Dersom ikke disse bruene rehabiliteres, må de på sikt stenges for biltrafikk.