Bodø kommune har et bredt spekter av virkemidler for å påvirke folks helse i positiv retning og folkehelseperspektivet er tilstede og viktig i svært mye av kommunens virksomhet. Vi må nå aktivt oppsøke og prioritere mange av de opplevelsene, utfordringene og ferdighetene vi tidligere fikk av fysisk aktivitet som en del av hverdagen.

All nyere forskning viser at mulighet for egenorganisert aktivisert bostedsnært, er det viktigste virkemidlet for bedring av helsen. Dette gjelder både i idrettsanlegg, nærmiljø- og friluftsanlegg. Tilgjengelighet er kanskje det aller viktigste virkemiddel i forhold til å holde seg i aktivitet fordi det senker terskelen for å komme seg ut eller være i aktivitet. For å stimulere til en aktiv livsstil, må en bygge opp en differensiert og fleksibel anleggsportefølje hvor det legges vekt på lokalisering, flerbruk og tilgang for alle.

Tilgang til grønne lunger, nærmiljø med friluftskvaliteter m. m., vil få et enda sterkere fokus sett i relasjon til fremtidige utbygginger. Ikke minst gjelder dette ved lokalisering av nye barnehager og skoler.