I Bodø har vi allsidige muligheter for egenorganisert aktivitet. Friluftsområder, stier og løyper er tilgjengelig hele året sammen med alle nærmiljøanlegg og skolegårder. Tilsvarende står mange offentlig eide idrettsanlegg åpne for egenorganisert aktivitet når de ikke er i bruk til organisert trening eller kamper, for eksempel alle kunstgressbanene.

Barn og unge bruker nærmiljøanlegg og skolegårder utenom den organiserte idretten, og i tillegg er bl.a. ski, jogging, skating, sykkel vanlige hverdagsaktiviteter. Aktive voksne som ikke er organisert innen idrettslag, bruker treningssenter, går fot- og skiturer, sykler osv. Oppgraderingen av Keiserstien i 2016 ser ut til å ha hatt positiv effekt på bruken. Telleren som ble etablert rett etter åpningen viste ca. 100 000 passeringer i løpet av det første året.

Det er vanskelig å si noe om eksakt bruk i for eksempel skolegårder og andre typer nærmiljøanlegg da det ikke foretas tellinger her.

Generelt ser det ut til å være mindre dugnadsinnsats knyttet opp mot nærmiljøanleggene enn tidligere. Dette har antakelig innvirkning på hvor attraktive anleggene fremstår for bruk, og det er grunnlag for å tro at manglende vedlikehold og oppgradering fører til lavere bruk.