Kulturkontoret forvalter kommunens idretts- og friluftsanlegg. Teknisk avdeling drifter kommunens utendørs idretts- og friluftslivsanlegg. Eiendomsavdelingen foretar periodisk vedlikehold av idrettshaller, basseng, gymsaler og skolegårder m.m.

Etablering og drift av noen større anlegg er løst gjennom ulike selskapsformer. Kommunalt foretak, aksjeselskap, aksjelag og andelseier. Flere av driftsenhetene er sårbare og har samme behov for kompetanse og maskinelt utstyr. En mer helhetlig forvaltning og driftsorganisering bør vurderes med sikte på bedre ressursutnyttelse og koordinering av tjenester levert av Bodø kommune og andre aktører.