Timefordeling

Tilgang til bruk av kommunale idrettsanlegg er kanskje den viktigste forutsetning for de daglige idrettsaktivitetene i de fleste lag og foreninger. Fordeling av treningstimer er et viktig arbeid som det er stor interesse rundt.

Kulturkontoret koordinerer og samordner søknader for alle kommunale anlegg og flere private. Hensikten er å sikre mest mulig rettferdig og likeverdig fordeling idrettene og idrettslagene imellom. Representanter fra Bodø idrettsråd, Bodø Spektrum KF, Mørkvedhallen SA og Kulturkontoret vurderer søknadene og utarbeider forslag til fordeling. Bodø idrettsråd er å rådgivende organ rundt de prinsipielle idrettspolitiske forhold rundt timefordelingen. Bodø idrettsråd kan fatte avgjørelser i timefordeling på vegne av sine medlemmer, så fremt det ikke får større driftsmessige konsekvenser for kommunen.

Timer i gymsaler tildeles i hovedsak til aldersgruppen 6 – 12 år. I idrettshaller og Nordlandshallen tildeles det i hovedsak timer til brukere fra 13 år og opp.

Bodø idrettsråd og Kulturkontoret har i samarbeid med fotballklubber og anleggseiere utarbeidet retningslinjer for disponering og bruk av fotballanlegg i Bodø. Bystyret har sluttet seg til retningslinjene for bruk av fotballanlegg. I tillegg er det utarbeidet retningslinjer for bruk av kommunale gymnastikksaler og Bodin bad.

Arrangement

Kommunen ønsker at lag og foreninger skal være vertskap for arrangement. Det kan søkes om tilskudd til planlegging og gjennomføring. Tilskudd behandles politisk.

Leiepriser i kommunale anlegg

Idrettsanleggene er prioritert for barn og unge, med lavere pris enn for voksne. Kommunen yter tilskudd direkte til Mørkvedhallen SA og Bodø Spektrum KF for å opprettholde lik timepris for barn og unge. Bodø bystyre behandler årlig leieprisene i de kommunale idrettsanleggene ved behandlingen av budsjett og økonomiplan.

I planperioden bør det sees på om det er behov for ytterligere differensiering av leieprisene.