Når presset på tilgjengelige arealer er stort, må gode arealer for friluftsliv og adkomst til disse sikres i overordnet planarbeid og følges opp i detaljregulering og byggesaker.

I forbindelse med planlegging av Ny by kommer det en helt unik mulighet for å etablere gode grønne områder og forbindelseslinjer internt i bydelen, samt mellom sentrum og Ny by.

Statlig sikring av areal for friluftsliv

Enkelte områder er å anse som så viktige at de bør sikres statlig eller kommunalt, for eksempel på grunn av spesiell natur- eller bruksverdi. Felles er at dette vil være en fordel for allmennheten og for Bodø kommune som forvaltnings- og driftsenhet med offentlig eierskap. Eksempler på dette Bodøelv elvepark med omliggende områder, bystrendene i Breivika og Kvalvika samt noen eiendommer i Bodømarka.

Områder i særstilling

Bodø kommune har flere friluftsområder som står i en særstilling. Saltstraumen og Sjunkhatten nasjonalpark har mer enn bare lokal og regional interesse.

Saltstraumen

I Saltstraumen øker besøkstallet fra år til år. Store deler av området er statlig sikret og Miljødirektoratet har de siste årene vært med og finansiert mange tiltak; offentlige toaletter, informasjonstavler, kyststien, skoging og beiting, trafikkregulering gjennom skilting m.m. Dette er eksempler på tiltak som delvis har vært nødvendig for å regulere turiststrømmene og gi besøkende et minimumstilbud.

Det bør utarbeides en besøksstrategi for Saltstraumen som viser hvilke tiltak som er nødvendige for å balansere naturverdier, besøkstrykk og lokal verdiskaping i området.

Sjunkhatten nasjonalpark

Sjunkhatten nasjonalpark er et stort og tilnærmet urørt fjellområde med varierte landskapskvaliteter. Bodø kommune har ansvar for tilrettelegging i randsonen og ved innfallsportene i kommunen. Sjunkhatten er også barnas nasjonalpark, og det skal derfor fokuseres spesielt på barn ved planlegging av tiltak. Nasjonalparkstyret skal utarbeide en besøksstrategi for området.