Mange har synspunkter på hvordan anleggssituasjonen er i Bodø. Generell nasjonal statistikk viser at anleggsdekningen er best i landets mindre kommuner. Samtidig vil en sentralisert kommune ha stordriftsfordeler knyttet til innbyggertall og at hvert anlegg dermed kan romme mer aktivitet.

Anleggstilbudet i de største kommunene - 2017

Telemarksforskning har vektet over 100 ulike anleggstyper som benyttes av et femtitalls idrettsgrener. Nasjonale statistikker viser at Bodø kommune med sine vel 52 000 innbyggere, har dårligere anleggsdekning enn gjennomsnittet av øvrige kommuner i Nordland og i landet. Men tilsvarende har Bodø kommune bedre anleggsdekning enn landets 10 største kommuner.

Bodø har generelt god anleggsdekning for mange idretter, f.eks. flerbrukshaller, fotballanlegg, skiløyper/turstier, orienteringskart, friluftslivsanlegg og golfanlegg.

Bodø har mindre bra anleggsdekning for bl.a. isaktivitet, motorsport og svømming.

Tilfredshet

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) gjennomførte i 2010, 2013 og 2015 en innbygger-undersøkelse i norske kommuner, som måler tilfredshet med ulike tjenestetilbud. Undersøkelsene inneholdt blant annet én del om idrett. På spørsmålene knyttet til idrett scoret Bodø nest høyest i Nordland på «Mulighetene til selv å drive idrett». På spørsmålet «Mulighetene til selv å gå på sports- og idrettsstevner» var tilfredsheten høyest i Bodø av Nordlands kommuner. Innbyggerne i de ti største kommunene i landet hadde imidlertid enda høyere tilfredshet enn Bodø på begge ovennevnte parametere.  

Arrangementsarenaer

Med noen tilpasninger og oppgraderinger kan det arrangeres større nasjonale mesterskap i de fleste idretter i Bodø.

Områder for friluftsliv

Bodø kommune har 19 kommunalt sikrede friluftsområder og 26 statlig sikrede friluftslivsområder. Dette er friluftsområder som er sikret ved offentlig erverv, bruksrettsavtaler eller langsiktige leieavtaler for å sikre allmennhetens bruk. I tillegg utgjør markagrensen, fastsatt gjennom kommuneplanens arealdel, en viktig faktor for ivaretakelse av store, sammenhengende områder for friluftsliv nær de store befolkningskonsentrasjonene. Videre ivaretar kommuneplanens arealdel og ulike reguleringsplaner en rekke friområder og ferdselsforbindelser til marka eller andre friluftsområder i alle bydeler.