Status og utfordringer

Bydelsoversikten viser at det finnes relativt mange nærmiljøanlegg i Bodø. Kvaliteten er varierende. Det er igangsatt en oppgradering av noen skolegårder. I forbindelse med nye skoler på Tverlandet og i Mørkvedbukta legges det vekt på gode uteområder og den samtidige funksjonen som bydelspark. Samtidig er etterslepet stort og mange skolegårder og nærmiljø har varierende kvalitet.

Tilbud for ungdom 13-19 år som ikke deltar i organisert idrett er generelt begrenset med tanke på gode møteplasser og arenaer for aktivitet.  Skating, parkour og sykkel i ulike former er populære aktiviteter for denne aldersgruppen.

For å ivareta flere brukergrupper og imøtekomme både gutter og jenters behov og ønsker, bør nærmiljøanlegg utvikles i et mer helhetlig perspektiv med tanke på variasjon og ferdighets-nivå. Videre vil nærmiljøanlegg gi enda bredere tilbud ved at områdene rundt opparbeides med benker og soner for sosiale møtepunkter mm. Ulike anleggstyper som friplassen, isløkker, basketbaner, mindre kunstgressløkker, pumptrack og treningsparker bør vurderes.

Muligheter for lavterskel rundturer og turmål i nærheten av der folk bor, er viktig med tanke på hverdagsaktivitet og trivsel. I sentrumsområdene er parkene og nærheten til sjøen via strandområdene i Breivika og Moloen særlig viktige. Flere parker og grøntområder i sentrum er under oppgradering.

Elveparkene langs Bodøelva og Futelva er viktige ferdselsårer og rekreasjonsområder for mange. Kyststi fra Bodøsjøen til Mørkvedbukta vil gi et betydelig løft for byen og beboere i byutviklingsområdet fra sentrum til Mørkved, med sammenkobling av flere bydeler og økt tilgjengelighet til store rekreasjonsområder langs sjøen.

Snarveger og grønne friarealer binder områdene der folk bor sammen med friluftslivsmulighetene i marka og ved sjøen. Det er derfor viktig å opprettholde og bedre tilretteleggingen i disse. Grønnstrukturplanen peker særskilt på behovet for en egen handlingsplan for stier, løyper og snarveger. Satsingen på STImuli har siden 2008 bidratt til å sette fokus på det bostedsnære turløypenettet og påkoblingen til dette via fysisk tilrettelegging, skilting og andre informasjonstiltak. En videre satsing på STImuli bør derfor inneholde videre tiltak på dette feltet, med ytterligere utvikling av nærturmuligheter i hele kommunen.