Flere andre planer berører sentrale områder i denne planen. Særskilt nevnes kommuneplanens arealdel, grønnstrukturplanen og økonomiplanen for Bodø kommune, sentrale stortingsmeldinger og Kulturdepartementets bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. I tillegg kommer en rekke lover med forskrifter til anvendelse.

Planens innhold er avgrenset til å gjelde områdene idrett, friluftsliv og nærmiljø. Nærmiljø innbefatter i denne sammenheng bydelsparker og nære turområder, skolenes uteområder og nærmiljøanlegg, men ikke barnehager og lekeplasser. Flere andre temaplaner og handlingsplaner i kommunal regi bidrar også til å ivareta muligheter for daglig aktivitet, slik som handlingsplan for sykkel, handlingsplan for parker etc.