Regional folkehelseplan Nordland 2018-2025 «Kilder til livskvalitet»

Noen utvalgte målformuleringer fra planen:

  • Alle innbyggere i Nordland skal ha trygge, attraktive og helsefremmende bo- og nærmiljø.
  • Nordland skal være et inkluderende og likeverdig fylke hvor alle innbyggere kan medvirke og delta på like vilkår.

Strategier og mål følges opp av årlige handlingsprogram.

Idrettsstrategi for Nordland 2018-2022

Gir rammer og forutsigbarhet for hvordan Nordland fylkeskommune skal utvikle arbeidet med idrett og fysisk aktivitet. Strategien har følgende hovedmål:

  • Den organiserte idretten i Nordland skal utvikles slik at den når landsgjennomsnittet i forhold til medlemskap, aktivitetsdeltakelse og prestasjonsutvikling.
  • Fylkeskommunen skal i samarbeid med idretten og kommunene innen 2022 oppnå en anleggsutvikling som ivaretar spillemidlenes to hovedformål:
  • o Anlegg til bruk for trening og konkurranser i regi av organisert idrett.
  • o Anlegg og tilrettelegginger med formål å stimulere til lavterskel    egenorganisert aktivitet.
  • Andelen ungdom og voksne som tilfredsstiller de nasjonale anbefalinger til fysisk aktivitet øker med 50% innen 2022.

Fylkestingssak 147/2014 gir regionale retningslinjer for disponering av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, som bl.a. disse:

  • Fylkestinget ønsker en balansert bruk av spillemidlene for å oppnå målet om at alle skal gis mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet i form av trening og mosjon.
  • Målgruppene barn og ungdom, personer med nedsatt funksjonsevne, inaktive og eldre er gitt særlig prioritet.
  • For å øke særlig barnas muligheter til allsidig aktivitet nært bosted og skole, bør det bygges flere mindre anlegg i nærmiljøet som tilfredsstiller behovet for både organisert idrettsvirksomhet, egenorganisert allsidig aktivitet og aktivitet relatert til skolens virksomhet og behov.