Du kan be om å få se opplysningene kommunen har registrert om deg. Dersom opplysningene er unøyaktige, ufullstendige eller irrelevante kan du be om at opplysningene rettes eller slettes. 

Slike henvendelser sendes Bodø kommune i skjemaet innsyn, retting og sletting.

  • Skjemaet finnes på bodo.kommune.no.
  • Servicetorget kan hjelpe deg om det er nødvendig.

Innsyn i egne opplysninger

Alle som er registrert i et av Bodø kommunes systemer har rett til innsyn i egne opplysninger.

Partsinnsyn

Med få unntak får alle se opplysninger som gjelder en selv. Familiemedlemmer eller andre har kun rett til partsinnsyn dersom det forevises skriftlig fullmakt fra personen det gjelder.

Offentlig journal (postliste)

Bodø kommune har en portal for innsyn i postlisten fra sak- og arkivsystemet.

Det finnes også postlister i andre fagsystemer, men disse offentliggjøres ikke på kommunens hjemmeside.

Du har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende registre. Alle saksdokumenter i kommunen er offentlige hvis det ikke er gjort unntak som er hjemlet i lov. Selv om et dokument kan unndras fra offentlighet, skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis.

Retting og sletting

Innen rimelig tid plikter Bodø kommune på selvstendig grunnlag å slette personopplysninger som ikke lenger er relevante for behandlingen. Denne plikten gjelder selv om opplysningene ikke er feilaktige eller mangelfulle.

Plikten til å slette personopplysninger er i noen tilfeller begrenset av annet lovverk (f.eks.

regnskapsloven og arkivloven) og det kan også gjøres unntak fra sletteplikten for data som lagres for historisk, vitenskapelig eller statistisk formål. Det betyr at du ikke kan be om at opplysninger slettes etter at de er arkivert, med mindre du har særlige gode grunner for det.