Hva

Første steg i utviklingen er gjennomføring av mulighetsstudier. Disse studiene gir en overordnet visjon for utviklingen av området og er sammen med planprogrammet og medvirkning grunnlaget for en områdeplan. Områdeplanen skal gi overordnede føringer for hvordan området skal bygges ut; inndeling i delområder, byggetrinn, infrastruktur, høyder, utnyttelse reguleringsformål ol. Når områdeplanen er vedtatt kan delområder detaljeres nærmere og utbygging kan til slutt starte.

Hvor

Området strekker seg fra molorota til Breivika i sentrum av Bodø.

Hvorfor

Bodø sentrum vokser og har over lengre tid spist seg inn på de tidligere næringsområdene i Breivika. Disse ligger nå litt dårlig plassert både med tanke på drift og logisitkk, men også med tanke på behov for areal til bybebyggelse.

Det er derfor gjennom kommuneplanens arealdel gjort vedtak om å utvikle området til å bli en del av den sammenhengende bybebyggelsen i bykjernen av Bodø.

Hvem

Prosjektet er et samarbeid mellom private grunneiere gjennom firmaet Breivika Utvikling AS og Bodø kommune.

Når

Oppstart av planarbeidet ble meldt i september 2017 og man ser for seg at områdeplanen kan vedtas i slutten av 2020.

I mellomtiden arbeides det med å få laget en så god plan som mulig slik at utviklingen av området kan oppfylle både krav og forventninger.