Vi gir støtte til tiltak som fremmer urbant landbruk og lokal matproduksjon i Bodø.

Tilskuddsordningen kan støtte inntil 50 % av prosjektets totale kostnader. Egen arbeidsinnsats kan inngå i kostnadene. (Vi godkjenner 400 kroner som timesats). Maks tilskudd per søknad er kr 10 000. Prosjektet må gjennomføres i Bodø kommune og sluttføres senest innen påfølgende år. 

Vi prioriterer tiltak som:

  • fremmer lokal, økologisk matproduksjon og/eller bidrar til kunnskapsheving om urbant økologisk landbruk, herunder opparbeidelse av spiselige felleshager, skolehager, oppføring av dyrkekasser og bikuber.
  • kan komme raskt i gang og fortrinnsvis gjennomføres i inneværende år
  • genererer ny aktivitet
  • genererer aktivitet av varig verdi
  • når ut til mange og som bidrar til innbyggerinvolvering og sosiale, inkluderende møteplasser.

Det gis i utgangspunktet ikke tilskudd til tiltak som mottar støtte fra andre tilskuddsordninger i Bodø kommune med lignende formål. Det gis ikke støtte til ordinær drift (dvs. løpende kostnader til lønn, husleie, strøm, vedlikehold mv.), reisevirksomhet, tiltak som allerede er gjennomført, eller tiltak som gjennomføres utenfor Bodø kommune.