Du kan oppdage forurenset grunn under gravearbeidet ved at du ser eller kjenner lukten av olje og andre kjemikalier eller ved at du finner ulike typer rivningsmateriale og søppel. Tungmetaller og andre miljøgifter er vanskelige å oppdage uten å ta prøver, og du må vurdere om massene kan inneholde disse miljøgiftene utfra historien for tiltaksområdet. Hvis du som tiltakshaver oppdager grunnforurensning der dette ikke var kjent før gravearbeidet startet, skal du stanse arbeidet.