Kort om tilskuddet: 


Frivillige organisasjoner kan søke støtte til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelse blant innvandrere og deres barn. Bodø kommune gir støtte til lokale aktiviteter i regi av IMDi. IMDi behandler søknader til nasjonale prosjekter.

Ordningen har tre delmål:

A: Stimulere til felleskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn.

B: Øke kunnskapen om det norske samfunnet, bedre norskferdigheter, samt og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere.

C: Forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, samt styrke likestilling mellom kjønnene.

Driftstilskudd

Tildeling av driftsstøtte forutsetter at organisasjonen bidrar aktivt til integrering og arbeider for å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Organisasjoner må ha eksistert i minimum 1 år for å kunne få støtte. For å kunne motta driftstøtte er det et veiledende krav til minst 20 betalende medlemmer basert på medlemstall i 2020, dersom organisasjonen ble etablert i 2020 eller tidligere.

31. januar holder IMDi informasjonsmøte om ordningen. Lenke til dette vil bli lagt ut på IMDIs nettsider: Imdi.no.

Mer informasjon om hvilke tiltak det kan søkes støtte om under de tre delmålene, kriterier og søknadsskjema finnes her: Rundskriv og kriterier for ordningen

Merk:

En organisasjon kan ikke motta støtte til samme aktivitet både fra IMDi og kommunen. Som støtte fra IMDI regnes også tilskudd som fordeles via det sentrale leddet i en organisasjon til lokalleddet.