Søk tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner (MIDIs midler 2021). Alle lag, foreninger og frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret , og har medlemmer bosatt i Bodø kommune, oppfordres til å søke midler. 

Søknadsfrist 21. mars.

Noen eksempler på tiltak det kan søkes midler til: Driftstilskudd, tilskudd til kulturarrangement, fysisk aktivitet, dialogmøter, idrettsarrangementer, informasjonstiltak om det norske samfunn, informasjon om lover og regler, norsktrening, leksehjelp, forebyggende tiltak om tvangsekteskap, negativ sosial kontroll og kjønnslemlestelse, oppvekst og språk, arbeid mot rasisme og diskriminering og økt mangfold i lokalsamfunnet.

Bodø kommune har fått kr. 487 650,- til fordeling for 2021.

Formål
Hovedmål med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant flyktninger, innvandrere og deres barn. ​Her kan du lese mer om ordningen og kriteriene for å søke:  Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

 

Elektronisk søknadsskjema


Målgruppe
Målgruppen er flyktninger, innvandrere, deres barn og øvrig befolkning.

Tilskuddsordningen består av tre delordninger

  • Del A) Innvandrere og deres barn deltar i fellesskap og aktiviteter i lokalsamfunn i regi av frivillig virksomhet. Tiltakene bidrar til å motvirke utenforskap blant barn og unge, og til brobygging mellom ulike grupper i lokalsamfunnet. I tillegg skal delordningen bidra til målrettet arbeid mot rasisme og diskriminering og før økt mangfold i lokalsamfunn.
  • Del B) Innvandrere i kommunen og beboere i mottak får norsktrening, kunnskap om norsk samfunnsliv og arbeidsrettede tiltak som fungerer som supplement til offentlig kvalifisering og opplæring.
  • Del C) Innvandrergrupper fra land der negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og/eller kjønnslemlestelse forekommer får kunnskap om konsekvenser av negativ sosial kontroll, foreldrerollen og barns oppvekstsvilkår i Norge, om menneskerettigheter og norsk lov, om barn og unges rettigheter og retten til å ta selvstendige valg. Tiltakene skal bidra til å endre holdninger og praksis som fører til tvang og overgrep, eller å gi mentortilbud til utsatte unge. Delordningen skal også motarbeide diskriminering av LHBTIQ-personers rettigheter.

 

Det kan søkes om støtte til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter som retter seg mot ett eller flere av de tre delmålene. For del A kan det også søkes om driftstilskudd for innvandrerorganisasjoner som aktivt bidrar til mål for ordningen.

Det utarbeides årsrapport og regnskap som sendes til Bodø kommune 1. februar 2022. Ta kontakt med Merethe Wie Sandbakk for mer informasjon på telefon 416 80 446 eller epost mws@bodo.kommune.no