Kort om tilskuddet

 

Frivillige organisasjoner, foreninger, stiftelser eller aksjeselskap kan søke støtte til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelse blant innvandrere og deres barn. Alle tilskuddsmottakere må være registrert i Frivillighetsregisteret  Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.

 

Bodø kommune gir støtte til lokale aktiviteter i regi av IMDi. IMDi behandler søknader til nasjonale prosjekter.

 

Ordningen har tre delmål:

 

A: Stimulere til felleskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn.

 

B: Økt kunnskap om det norske samfunnet, bedre norskferdigheter, og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere.

 

C: Forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og styrker likestilling mellom kjønnene.

 

Driftstilskudd

Tilskuddsordningen består også av driftstøtte.  Kun innvandrerorganisasjoner kan søke om driftsstøtte. Tildeling av driftsstøtte forutsetter at organisasjonen bidrar aktivt til integrering og arbeider for å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.  Organisasjoner må ha eksistert i minimum 1 år for å kunne få støtte. For å kunne motta driftstøtte er det et veiledende krav til minst 20 betalende medlemmer basert på medlemstall i 2021, dersom organisasjonen ble etablert i 2022 eller tidligere.

 

Ramme for Bodø i 2023: 729 000,- kroner.

 

Søknadsfrist er 21 februar

 

Lenke til elektronisk søknadsskjema: https://skjema.onacos.no/Bodo/skjema/BKO138/

 

Mer informasjon om hvilke tiltak det kan søkes støtte om under de tre delmålene finnes her: Rundskriv-09-2023 Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner (imdi.no)

 

Merk:

En organisasjon kan ikke motta støtte til samme aktivitet både fra IMDi og kommunen. Som støtte fra IMDI regnes også tilskudd som fordeles via det sentrale leddet i en organisasjon til lokalleddet.

 

Kontakt: e-post: mws@bodo.kommune.no

Tlf: 41680446