Kort om tilskuddet

Vi anbefaler alle søkere, også dere som har søkt tidligere, om å lese  Forskrift om tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Vi anbefaler også å se info fra IMDi

Søknadsfrist 2024 er tirsdag 20 februar.

 

Mål og målgruppe for ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn i Norge.

Tilskuddsordningen har også følgende delmål:

 1. Øke mangfold, deltakelse og fellesskap i lokalsamfunn og i det frivillige organisasjonslivet, blant annet ved å motvirke utenforskap, rasisme og diskriminering og bidra til tillit og tilhørighet
 2. Øke kunnskapen om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for deltakelse i arbeid og utdanning blant annet ved å bidra til bedre norskferdigheter og digitale ferdigheter
 3. Forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap og styrke likestilling mellom kjønnene

 

Målgruppen for tilskuddsordningen er personer med innvandrerbakgrunn, beboere i asylmottak, og øvrig befolkning i lokalsamfunn. Med «personer med innvandrerbakgrunn» mener vi personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre eller som er født i Norge av to utenlandsfødte foreldre.

 

Hvem kan få tilskudd?

 

Frivillige organisasjoner, foreninger, stiftelser eller aksjeselskap kan søke støtte til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelse blant innvandrere og deres barn.

Alle tilskuddsmottakere må være registrert i Frivillighetsregisteret  Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.

Tilskuddsordningen består også av driftstøtte.  Kun innvandrerorganisasjoner kan søke om driftsstøtte. Tildeling av driftsstøtte forutsetter at organisasjonen bidrar aktivt til integrering og arbeider for å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.  Organisasjoner må ha eksistert i minimum 1 år for å kunne få støtte. For å kunne motta driftstøtte er det et veiledende krav til minst 20 betalende medlemmer basert på medlemstall i 2021, dersom organisasjonen ble etablert i 2022 eller tidligere.

 

En organisasjon kan ikke motta støtte til samme aktivitet både fra IMDi og kommunen. Som støtte fra IMDI regnes også tilskudd som fordeles via det sentrale leddet i en organisasjon til lokalleddet. Bodø kommune gir støtte til lokale aktiviteter i regi av IMDi mens IMDi behandler søknader til nasjonale prosjekter.

 

Dette må være med i søknaden

 

 1. organisasjonens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer og intern kontaktperson i organisasjonen
 2. Informasjon om hva slags tilskudd og hvilket beløp det søkes om
 3. informasjon om hva tilskuddet skal benyttes til, hvordan det vil bidra til at ett eller flere av målene med tilskuddsordningen nås, og en beskrivelse av forventede resultater
 4. oversikt over organisasjonens aktivitet
 5. organisasjonens vedtekter som blant annet viser organisasjonens formål
 6. siste tilgjengelige årsregnskap eller årsberetning
 7. informasjon om organisasjonen søker om midler fra andre offentlige myndigheter eller fra andre finansieringskilder, og hvilke beløp organisasjonen søker om
 8. aktivitets- og fremdriftsplan
 9. budsjett for prosjektet
 10. en plan for graden av frivillig innsats i prosjektet
 11. eventuelle samarbeidspartnere
 12. opplysninger om organisasjonens kompetanse og tidligere erfaring med tilsvarende prosjekter.

 

Slik vurderer vi søknaden

 

Søknadene vurderes av en faggruppe så snart søknadsfristen er gått ut. I vurderingen bruker vi forskriften, og målene med ordningen som grunnlag:

 

 • om formålet det søkes tilskudd til er klart definert og faller inn under målet med tilskuddsordningen
 • organisasjonens tidligere regnskap
 • organisasjonens totale økonomi, inkludert støtte fra andre finansieringskilder
 • organisasjonens kompetanse, inkludert tidligere erfaring og måloppnåelse
 • organisasjonens aktivitets- og fremdriftsplan
 • budsjett for prosjektet for søkeperioden
 • graden av frivillig innsats i prosjektet

 

Bodø kommune skal fordele 770 000,- kroner for 2024.

 

Dette må være med i rapporteringen

 

Du skal levere sluttrapport og regnskapsrapport som viser hvordan tilskuddet er brukt, hvordan det har bidratt til å oppnå målet med tilskuddsordningen, og eventuelle avvik i forhold til søknaden. Du skal også redegjøre for at tilskuddet er brukt i henhold til kravene i forskriften og i tilskuddsbrevet. Fristen for innlevering av rapporter står i tilskuddsbrevet.

 

Rapporteringsfristen er 15.02.2025.

 

Slik søker dere

Søknaden er elektronisk og skjemaet for dette finner du her: 

https://skjema.bodo.kommune.no/skjema/BKO138/Tilskudd_til_integreringsarbeid

 

Kontakt angående søknaden:

e-post: mws@bodo.kommune.no

Tlf: 41680446

 

Epost:  fred.johan.ostli@bodo.kommune.no

Tlf: 92682107