75 55 50 00

Du er her:

Ledsagerbevis

Ledsagerbevis er et kort som utstedes til personer med nedsatt funksjonsevne. Ledsagerbeviset skal gi ledsager fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangementer samt visse transportmidler.

Kriterier og vilkår

Normalt vil ordningen gjelde for de som har varig funksjonsnedsettelse, fysisk eller psykisk. Ordningen vil også gjelde for de som har en langvarig alvorlig psykisk lidelse. Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden, ordningen er heller ikke knyttet opp til om vedkommende mottar trygdeytelser. Nedre aldersgrense for søkere er 8 år. Svekket helse på grunn av høy alder kvalifiserer vanligvis ikke for ledsagerbevis.

Hvor kan man benytte seg av ledsagerbevis

Ledsagerbevis utstedes gratis mot at den funksjonshemmede kjøper ordinær billett selv. Man kan benytte seg av ordningen hos offentlige og private arrangører av arrangementer og noen hoteller og transportselskaper. Når ledsagerbeviset blir utstedt vil det følge med en oversikt over hvor ordningen gjelder i Bodø kommune. For å få informasjon om ordningen i andre kommuner må det tas kontakt med den aktuelle kommune.

Hvordan søke på tjenesten

Elektronisk søknadsskjema finner du i høyre kolonne, informasjon og veiledning kan du fås ved servicetorget i Postgården. Passfoto lastes opp i søknaden.

Søknadsskjema og informasjon finner du i menyen til høyre.

Søkere som tidligere har fått innvilget varig gyldighet på vedtak, trenger ikke søke på nytt. Kortet må imidlertid fornyes med nytt bilde slik at bildet stemmer overens med alder og utseende. Vedtaket må forelegges eller hentes fra kommunens arkiv. Servicetorget kan bidra med dette.

Søknadsbehandling

Søknader behandles fortløpende (1-3 uker). Dersom du ikke har tjenester fra tildelingskontoret må legeerklæring vedlegges. Servicetorget sender mail når beviset er klart for henting. Med ledsagerbeviset vil det følge en oversikt over de arrangementer/transportmidler ordningen gjelder for.

Klagemulighet

Får du avslag på søknaden din om ledsagerbevis kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen sendes Bodø kommune, servicetorget, som har fattet vedtaket og som også vil kunne hjelpe deg med å skrive klagen. Klageinstans er Bodø kommunale klagenemd. Før klagen sendes dit skal den sendes servicetorget som vil vurdere om det er grunn til å endre vedtaket. Opprettholdes vedtaket sendes saken til klagenemda for behandling.  

Lover og retningslinjer

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste. Utarbeidede retningslinjer fra Statens råd for funksjonshemmede, samt merknader til disse f.o.m. 01.04. 2001, med henvisning til handlingsplan for funksjonshemmede 1998-2001 finner du her.

www.bufdir.no

Her finner du også Forvaltningslovens § 28, 2. ledd vedr. klageadgang.

Merknader

Ledsagerbevis kan ikke benyttes av andre, ved misbruk av ordningen vil ledsagerbeviset kreves tilbake. For mer informasjon og veiledning kontakt servicetorget.