Formål:

  • Tilskuddet kan benyttes til å hjelpe med løpende vedlikehold og mindre vedlikeholdsoppgaver på egne private anlegg.
  • Anlegg i nærmiljøet som stimulerer og tilfredsstiller barns behov for fysisk aktivitet i organiserte eller egenorganiserte former prioriteres særskilt. 
  • Anleggene bør fungere som gode sosiale møteplasser i lokalmiljøene.
  • Foreninger som jobber målrettet med integrering av funksjonshemmede, flyktninger/innvandrere eller barn og unge blir prioritert ved tildeling av tilskudd.
  • Tilskudd kan gis til kjøp av nødvendig utstyr for å drive søkers idrett.

Tilskuddsordningen gjelder:

  • Engangsbeløp til kjøp av utstyr.
  • Utvikling og vedlikehold av egne eller leide, private idrettsanlegg.

I hovedsak skal tilskuddet dekke deler av de dokumenterte utgiftene som genererer aktivitet.