Vedtektene for Bodø kommunes kulturstipend ble vedtatt i Bystyret 5.12.1979. Senere endret 11.3.2004, 19.12.2012, 9.2.2017 og 5.9.2020. 

  1. For stimulering av kulturell aktivitet har Bodø kommune, ved bystyrets vedtak av 28. oktober 1978; som ett av mange virkemidler innstiftet ordningen med kulturstipend.
  2. Kulturstipend består av et diplom og en pengegave på kr 20 000,- og er en synlig anerkjennelse fra Bodø kommune. Kulturstipend offentliggjøres og utdeles av ordfører i bystyremøtet i mai/jun. Bodø Kommune utdeler hvert år inntil 3 kulturstipend
  3. Formålet med Bodø kommunes kulturstipend er å støtte og motivere unge talent til utvikling av kultur/kunst innenfor alle kulturområder.
  4. Kulturstipend utlyses hvert år gjennom relevante medier. Søkere til stipendene må være i alderen 13-25 år og en skriftlig begrunnelse skal sendes til Bodø kommune ved kulturkontoret. Dersom det ikke fremmes forslag på kandidater i samsvar med vedtektene må ikke stipend deles ut.
  5. Kulturstipend kan normalt ikke tildeles samme person mer enn en gang. Det kan gjøres unntak når særlige grunner taler for det.
  6. Samfunnsutvalget, med faglig rådgivning fra administrasjonen, vedtar på bakgrunn av mottatte søknader, hvilke kandidater som tildeles Bodø kommunes kulturstipend.
  7. Det ble vedtatt 5.9.2020 at Samfunnsutvalget gis vedtaksmyndighet i sak om tildeling av Bodø kommunes kulturpris og kulturstipend.

Samfunnsutvalget formannskap kan avgjøre at ikke alle kulturstipender skal utdeles.