Kulturdepartementet stiller krav om at planen skal inneholde prioriterte handlingsplaner for utbygging av idretts- og friluftslivsanlegg. Kostnadsoverslag og synliggjøring av forventede driftskostnader skal være med. I tillegg skal det framkomme en uprioritert handlingsplan med langsiktige behov for anlegg.

I handlingsplanene framkommer prosjekteier og forslag på finansieringsløsning for hvert enkelt tiltak. I tillegg til tiltakene i handlingsplanene er det mottatt innspill som er vurdert og ikke foreslått tatt med i noen av handlingsplanene. Enkelte kostnadsoverslag er korrigert. Kostnadsoverslagene er basert på erfaringstall, og må utredes nærmere. Det er planens oppgave å synliggjøre behov og ønsker som foreligger, uavhengig av økonomi.

Det er i alt utarbeidet fem ulike handlingsplaner som del av planen.

Bystyret kan velge å gi anlegg på handlingsplanene finansiering gjennom årlig rullering og budsjettvedtak i økonomiplanen, og på den måten flytte prosjekter opp på prioritert plass. Det forutsettes at også de øvrige formelle forhold er i orden.