Evt. arealvurderinger som gjøres i planen må tas inn og vedtas i kommuneplanens arealdel for å få rettsvirkning.

Kommunal finansiering av anlegg og områder vurderes i forbindelse med årlig behandling av kommunens økonomiplan.