Tildeling av navn på veger og steder blir gjort etter lov om stadnamn med tilhørende forskrifter. Loven skal ta vare på stedsnavn som et kulturminne, gi navn med en hensiktmessig skriftsform og medvirke til kjennskap og aktiv bruk av navn. Norge er et av få land med en egen stedsnavnlov som alle offentlige organ er forpliktet til å følge.

En typisk navnesak hos kommunen kan være å finne navn på en veg eller ei bru. Behovet for navn kan oppstå ved at en reguleringsplan vedtas og anlegget er under planlegging eller bygging. Vei- og stedsnavnsutvalget vedtar navn til veger og steder gjennom saksbehandling og endelig vedtak fattes i Plan og miljøutvalget.

Som et ledd i saksbehandlingen blir det innhentet uttalelser og navneforslag fra ulike parter. Statens fagorgan "Språkrådet" gir råd til skrivemåte etter lov om stedsnavn.

Alle som vil kan foreslå nye vegnavn.