Egenansvar

Bodø kommune har ikke ansvar for skade eller tap som leietaker eller andre måtte bli påført ved bruk av anleggene i leieperioden. Kommunen er uten ansvar for tapte eiendeler i utleieperioden grunnet eksempelvis vannlekkasje, innbrudd, brann, herværk etc . Leietaker har ansvar for forsikring av eget inventar og løsøre som som lagres i utleieobjektet.

Erstatningsansvar

Leietaker er erstatningsansvarlig for skader leietakeren selv eller andre påfører anleggene i leieperioden. Ved utløsning av alarm er laget/leietaker som utløser alarmen ansvarlig for å dekke eventuelle kostnader.

Melding om skade

Leietaker er forpliktet til å straks melde fra om en påført skade på person eller anlegget.