• Stiftet 19.05.2009, sist revidert 18.03.2019

§ 1 Formål
Bodø friluftsforum skal arbeide for best mulige forhold for friluftslivet i kommunen. Forumet skal være en arena for samarbeid mellom friluftsorganisasjonene i kommunen og mellom organisasjonene og de kommunale myndigheter, bl.a. som høringsinstans i saker som angår friluftslivet.

§ 2 Organisasjon
Bodø friluftsforum er et felles organ for alle organisasjoner i kommunen som har friluftsliv som hovedinteresse eller som en vesentlig aktivitetsarena i sitt program.

Medlemskapet er frivillig.

Alle saker som er til behandling i Bodø kommune og er av felles interesse for friluftslivet i medlemsorganisasjonene, skal sendes til organisasjonene gjennom friluftsforumet.

Alle saker som er av felles interesse for friluftslivet i medlemsorganisasjonene og som ønskes behandlet i kommunen, skal sendes til kommunen gjennom forumet.

Forannevnte må ikke forhindre kommunen eller organisasjonene i å ta opp saker som ikke er av felles interesse, direkte med hverandre.

 § 3 Arbeidsoppgaver  
Friluftsforumet skal:

 1. Styrke friluftslivets rolle og rammevilkår i kommunen.
 2. Foreta prioriteringer på vegne av medlemsorganisasjonene.
 3. Bistå Bodø Kommune i å dokumentere og synliggjøre friluftslivets omfang, samt utvikle friluftsplitiske handlingsprogram. 
 4. Være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke.

§ 4 Kontingent
Er kontingent innført, fastsettes denne av årsmøtet i friluftsforumet.

§ 5 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring etter forrige punktum skal fremgå av budsjett og regnskap.

§ 6 Årsmøtet
Friluftsforumets øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år i tidsrommet januar-mars.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til friluftsorganisasjonene.  . Ved innkalling skal det presiseres at delegasjoner skal være sammensatt i henhold til vedtektene. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest fire uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig senest to uker før årsmøtet.

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på den utsendte saklisten. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede vedtar det, ved godkjenning av saklisten.  

§ 7 Representasjon på årsmøtet
På årsmøtet i friluftsforumet har disse stemmerett:

 1. Friluftsforumets styre.
 2. En representant pr. organisasjon pr. påbegynt 1000 medlemmer.

Representantene må være valgt på organisasjonens årsmøte eller oppnevnt av dens styre etter fullmakt.

Kommunen og samarbeidende organisasjoner kan gis observasjonsstatus med talerett.

§ 8 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være valgt(e) representant(er).

§ 9 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
 2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt to representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle årsmeldingen.
 5. Behandle friluftsforums regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag til arbeidsprogram. Drøfte og prioritere planer for anleggsutbygging og aktivitetsutvikling.
 7. Behandle innkomne forslag og saker.
 8. Vedta budsjett.
 9. Foreta følgende valg:  
  1. Leder og nestleder.
  2. Inntil tre styremedlem og to varamedlem.
  3. Valgkomite, med leder og to medlemmer og ett varamedlem, for neste årsmøte.
   Styrets medlemmer og varamedlemmet velges enkeltvis.
   Valget skal avgjøres med alminnelig flertall av de angitte stemmene og foretas skriftlig om noen av representantene krever dette.

§ 10 Stemmegivning på friluftsforums møter
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Valg foregår skriftlig hvis det fremmes krav om det.

§ 11 Ekstraordinært årsmøte i friluftsforumet
Ekstraordinært årsmøte i friluftsforumet innkalles av friluftsforumets styre med minst 14 dagers varsel etter:

 1. Vedtak på årsmøtet i friluftsforumet.
 2. Vedtak av styret i friluftsforumet.
 3. Skriftlig krav fra 2/3 av medlemsorganisasjonene i kommunen.
 4. Ekstraordinært årsmøte i friluftsforumet skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet .

§ 12 Møter/fellesmøter
Friluftsforumet avholder møter med organisasjonene etter behov, og bestemmer selv arrangementsformen.

§ 13 Friluftsforumets styre
Friluftsforumet ledes og forpliktes av styret som er friluftsforumets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret i friluftsforumet består av leder, nestleder og ett medlem. Styret har ett varamedlem.  Styreleder innkaller til styremøte.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Møteleder er forumets leder eller ved dennes fravær nestleder.

¾ deler av styret må være tilstede for å være beslutningsdyktig.

Styret skal:  

 1. Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser.
 2. Forestå friluftsforumets administrasjon, og representere dette utad.
 3. Arbeide med saker som er nevnt i § 3.
 4. Oppnevne utvalg/komiteer etter behov samt utarbeide mandat/instruks for disse.

§ 14 Komiteer
Friluftsforumet skal ha valgkomite som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i friluftsforumet, etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet.

§ 15 Lovendring 
Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i friluftsforumet etter å ha vært oppført på saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 § 16 Oppløsning
Friluftsforumet kan bare oppløses etter behandling i to ordinære årsmøter.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av friluftsforumet tilfaller friluftsforumets eiendeler formål godkjent av de nevnte årsmøtene.

 

revidert 23.03.2017, 22.03.2018, 18.03.19