Ild, eller andre ting som representerer en brannfare utendørs, skal behandles på en slik måte at det ikke kan føre til brann. Dette gjelder også bruk av engangsgriller eller andre bål- eller peisinnretninger som settes direkte på bakken, på brennbare terrasser/verandaer eller under brennbare tak eller lignende overbygning.

Mindre bål

For små pølse-/kaffebål i forbindelse med tur- og friluftsliv i sommerhalvåret er det viktig å ta noen forhåndsregler. Det oppfordres på det sterkeste til å bruke tilrettelagte bålplasser.

Fare for brannspredning

Unngå å brenne materiale som gir gnister (papir, bartre, lyng og lignende) med fare for brannspredning over store avstander. Hold oppsyn med bålet så lenge det er tent og forlat aldri bålet før du er helt sikker på at det er skikkelig slokket med store mengder vann eller andre egnede slokkemidler. 

Bål og engangsgrill i, og i nærheten av skogmark og i områder med mye bartrær (gran, furu), frarådes på det sterkeste.

Er det tørre perioder og/eller meldt om skogbrannfare, er det ikke tillatt å gjøre opp ild i naturen (bål, grill og lignende.). Er du i tvil kan du kontakte Brann og redning 

Brenning av avfall

Brannsjefen har ikke anledning til å gi tillatelse til bråtebrenning eller brenning av trevirke, kvist, greiner osv. Dette med bakgrunn i at brenning av avfall, bygningsavfall, bråtebrenning og lignende er i strid med forurensningsloven. Dette må avklares med Bodø kommunens miljøenhet. Salten Brann tar kun stilling til brannfaren.

Brann og redning oppfordrer innbyggerne i Bodø til å levere sitt hageavfall, trevirke, kvist, greiner osv til godkjent avfallsmottak. Les mer om ordningen under avfallsmottak

Frist for innmelding
Søknad om bålbrenning skal sendes en uke i forkant til forebyggende avdeling. Det er ikke nødvendig å søke om tillatelse i alle tilfeller. Er du i tvil kan dette avklares direkte med forebyggende avdeling eller miljørådgiver i kommunen.

Forbud mot bålbrenning
MERK: Det er ikke tillatt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogmark uten tillatelse fra Salten Brann i perioden 15. april til 15. september jf. § 8-2, Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.

Uanmeldt kontroll

Salten Brann kan gjennomføre uanmeldt kontroll i forbindelse med brenningen dersom det vurderes nødvendig.