Den kulturelle spaserstokken ble opprettet som en statlig tilskuddsordning i 2007. Ordningen ble finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet og Kulturdepartementet i fellesskap. Fra 2015 ble midlene til ordningen tilført rammen til fylkeskommunene, som fikk oppgaven med å finansiere og administrere ordningen videre. Bodø kommune mottar derfor støtte fra Nordland Fylkeskommune for Den kulturelle spaserstokken.

Kultur er et viktig virkemiddel i det helseforebyggende og trivselsskapende arbeidet for eldre. Kunst- og kulturformidlingen skal være profesjonell og av høy kvalitet, samt favne et mangfold av sjangere og uttrykk. Kulturkontoret samarbeider med Helse- og omsorgsavdelingen i Bodø kommune om tilrettelegging og gjennomføring av prosjektet.

Den kulturelle spaserstokken skal tilby profesjonell kunst- og kulturopplevelse av høy kvalitet til eldre, samt bidra til at eldre får økt anledning til å delta på kunst og kulturopplevelser på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet.

Arbeidet legger i hovedsak vekt på lokal og regional samarbeid om kunst og kulturtilbud for eldre.

Bodø kommune og Salten Kultursamarbeid skal i 2024 gjennomføre et pilotprosjekt for samproduksjon av Den kulturelle spaserstokken. Bodø kommune går dermed sammen med de ni andre Saltenkommunene i utformingen av turnéplan for Spaserstokken 2024.