Bodø kommune har fått tildelt statlige midler som kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.

Målet med tilskuddet er å sette kommunen i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle statlige kompensasjonsordningene eller tidligere lokale ordninger.

Kommunene skal bruke midlene på tiltak til lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters dokumenterte merkostnader eller dokumentert tap av fortjeneste som følge av smitteverntiltak og nedstengning. Dokumentasjonen må inneholde erklæring fra revisor/regnskapsfører.

Kommunen har frihet til å tilpasse hvilke virksomheter som støttes, avhengig av den lokale situasjonen knyttet til nedstengning og tapt omsetning.

HVORDAN SØKE

Søknaden skal registreres og sendes gjennom regionalforvaltning.no

REGELVERK

Ordningen følger regler i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel om utlysning, saksbehandling, klage og kontroll med mer.

Tildelingen gis i form av bagatellmessig støtte. Tilsagn fra ordningen gis i henhold til retningslinjer for bruk av statsmidler.

Søker må gi informasjon om hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021 og hvilken ordning støtten er hjemlet i.

Søker må sørge for at samlet mottatt offentlig støtte ikke overstiger de grensene som til enhver tid gjelder ifølge EØS statsstøtteregelverk (bagatellmessig støtte).

Bodø kommune behandler innkomne søknader etter søknadsfristens utløp – det blir ikke gitt fortløpende tildelinger. Det legges opp til en tildelingsrunde.

Bodø kommune gjør oppmerksom på at opplysninger som gis vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven.

For ytterligere informasjon 

 

SØKNADSFRIST: 20. august 2021