kommunedirektørens rolle

  • Hovedansvaret for at kommunikasjonen blir drevet profesjonelt og etisk forsvarlig ligger hos kommunedirektøren, som også har ansvaret for å fronte kommunen i administrativ sammenheng.

Ordførers rolle

  • Ordføreren har ansvaret for å fronte politiske vedtak. Kommunikasjonsavdelingen bistår ordføreren i kommunikasjonsspørsmål.

Krisehåndtering

  • Ordføreren og kommunedirektøren har også et særskilt ansvar når det gjelder krisekommunikasjon (dette omtales i egen plan for kriseledelse gjennom planverket CIM).

Kommunikasjon er et lederansvar

Kommunikasjonsarbeidet må være integrert i den daglige oppgaveløsningen til de ulike fagenhetene i kommunen.

Ledere har et særskilt ansvar for å følge opp kommunens kommunikasjonsstrategi.

Kommunikasjonsenheten fungerer som rådgivere overfor lederne i kommunikasjonsspørsmål.

Kommunikasjonsenheten er fagavdelingen

Kommunikasjonsenheten har det faglige ansvaret for kommunens interne og eksterne kommunikasjonsvirksomhet. Det vil si ansvaret for en rekke tiltak og aktiviteter med sikte på å bedre kommunikasjon med kommunens innbyggere, samarbeidspartnere og kommunens egne ansatte. Kommunikasjonen skal samarbeide tett med de ulike fagavdelingene og servicekontoret i kommunen.